کتاب مورد نظر یافت شد ... یادداشت های علم در پنج جلد به ویرایش علینقی عالیخانی....انشالا که بتونم تمومش کنم ....