وقتی پدر خانواده مریض باشه ، نتیجه چیزی نیست جز اینکه همه هم احساس مریضی می کنن و میخزن توی رخت خواب ....
انشالا پدر زودتر خوب بشه ....