حالا که دارم خاطرات علم رو می خونم داغ دلم تازه میشه ...چه کردنن با نفت و پول نفت ....