چرا وقتی برای دیگران اتفاق های بزرگ می افته ما تصمیم های بزرگ می گیریم ؟؟؟مهم نیست اون اتفاق خوب باشه یا بد این ماییم که تصمیم های بزرگ برای آینده مون می گیریم ...تصمیمی هایی که می خوایم از امروز عملیشون کنیم نه اون شنبه ی معروف....چند روزه توی فکرم برای تصمیم برای یه تصمیم بزرگ :)....