این هم گوشی عزیز من که اصلا راضی نبودم کنار بزارمش ،اما چه می شه کرد روزگاره دیگه ...هر اومدنی رفتنی هم داره ...