پدر عزیز شیطنت کرده و مقداره از انگشت خود را شکسته است !!!... انشالا بهتر شود ...


+متاسفانه انگشتی هم هست که جراحت جنگ داره ...