کتاب بخونید...همیشه یه کتاب توی کیفتون باشه تا توی ایام بیکاری بخونید ...کتاب بخونید...بخونید