جلسه آینده مهمان آزاد است.مکان متعاقبا اعلام خواهد شد