من جا موندم و اصلا حالم خوش نیست...برام دعا کنید...