کاش حوصله داشتم 
کاش بهتر بودم
کاش می تونستم بنویسم
این روزها فقدان نوشتن رو حس می کنم ، اما حسش نیست 
دوست دارم بنویسم اما ....
.
.
.
.
چقدر تنبل شدم آخه؟؟؟