دوشنبه


بعضی کلمات برای بعضی ها معنا ندارند

یلدا برای آدم های تنها معنا نداره، اصلا توی فرهنگ لغت این آدم ها نیست

یلدا گذشت اما هیچ تغییری حس نکردم

تنهایی درد بزرگیست