.

بعد از مدت ها آسمان تهران حال خوبی داره، متعاقبا حال همه ی ما خوب است، خدایا شکر بابت حال خوب ...