اینگونه که تو دستانم را رها کردی

یا نمی دانی سقوط چیست!

یا نمی دانی چقدر بالا آمده ایم!


روزبه معین