از قدیم گفتن برای پیدا کردن کار باید کفش آهنی به پا کرد، حالا شما آدرس اولین کفش آهنی فروشی رو بدید بریم بخریم که میخوایم شروع کنیم به دنبال کار گشتن
دیروز یه جا رفتم برای کار، اونقدر در فضائل بیمارستان و خدمه دیدم که تصمیم گرفتم، کار هم که داشته باشن من دیگه در بند کار نباشم، والا