هیچ وقت فکر نمی کردم بیکاری و داشتن این همه وقت خالی من رو به ستوه بیاره , از بیکاری خسته شدن احتمالا یکی از بیماری های نادر محسوب میشه و من باید به زودی به دکتر مراجعه کنم؟؟؟ 
باید مقداری آب بریزم تو هاون و بکوبم, والا!!!