داریم میبندیم! بانو رو داریم میفرسیم اندرونی, بره مطبخ به کار و زندگی اش برسه

.

این قاب رو اجاره دادیم به اجنبی! والا