الان توی زندگی واقعی اون قدر حرف نمیزنم که بهمن 92 اینقدر پست گذاشتم !