از حکمت بعضی از کارهای خدا سر در نمیارم ...بیشتر سردرد می گیرم ...

+ نتیجه اخلاقی امروز : وقتی از خدا چیزی می خوای آدرس دقیق بده شاید تشابه اسمی پیش بیاد....