اونقدر نبودم که خودمم بودنم رو فراموش کردم...چه برسه با شما ها...دروغ چرا ! دسترسی به اینستاگرام آسون تره تا اینجا اینه که اونجا فعال ترم...والا..?