تابستون همیشه یکسری تراژدی داره و یکسری نوستالژی و یکسری اتفاقات خوب...تابستون شما خوش

قراره فردا واقعا شنبه باشه و شروع واقعی، باید آماده شد...

.

عکس هلو رو گرفتم تا تو زمستون خودم رو شکنجه بدم، والا....مردم خل شدن