دیگه طنزهای این روزها هم بوی طعنه های سیاسی و ... میده! من با این طنزها خنده ام نمی گیره! چرا؟؟؟ چه طور ما با طنزهایی مثل مومیایی 3 که بدون موقعیت مکانی! می تونیم ساعت ها بخندیم؟! 
این ها همه پرسش های بعد از گینس...والا!!!