خانم محترم، هرچی کلمات زشته تو مترو به زبون میاره، بلند بلند حرف میزنه، بعد تازه به دوستش میگه بعضی افراد خیلی بی فرهنگن، باید شعور داشت، چی میتونه آدم به این خانم بگه؟!